MATLAMAT, OBJEKTIF, HALA TUJU, MUKADIMAH DAN STRATEGI